Ламазан тасбихь

АстагIфируллахI астагIфируллахI астагIфируллахI. АллахIумма антас-Саламу ва минкас-саламу табаракта Раббана ва таIалайта. АIузу биллахIи минаш-шайтIанир-ражим. БисмиллахIир-Рахьманир-Рахьим. Ва илахIукум илахIун вахьидун, ла

Читать далее