Iеламстаг ШахIабан Хьасан

АКРОСТИХ Ша къонах хиларна дуьненан меха, Атта некъ бацара хаьржинарг цо, Х1оранна латтийра аг1о, мел веха, Адмашна бузарца 1илманан дуо. Б1ешерийн к1оргера схьадеъна г1иллакх, Адамийн […]